ನಮಸ್ಕಾರ,
ನನ್ನನ ನಾನೇ ಈ materialized life ನಲ್ಲಿ ಹುಡಿಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಿದಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕವಿ ಗೀಚೊ ಕೆಲವು ಸಾಲನ್ನೇ ಈ blog ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ Time ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಾಲೆಲ್ಲ ಈ blog ಓತಾಯಿರಿ.

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮಾನಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ

Wednesday, April 16, 2008

ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ಅದೊಂದು ಮದುವೆಯಮನೆ..
ಮೆಟಿಳಿಳುದುಬರುತಿದ್ದಳು ಅವಳು
ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸು,

ಎದೇಳುವ ಹೋತೀಗೆ…
ತಲುಪಿದ್ದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತರಂಗವನ್ನು
ಹೊರಬರಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಮನವು,

ಕಳೆಯಿತು ದಿನಗಳು..
ಇಂದು ನಾವೀಬರು ಜೊತೆಗೆ ಕೂತೆವು…
ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ