ನಮಸ್ಕಾರ,
ನನ್ನನ ನಾನೇ ಈ materialized life ನಲ್ಲಿ ಹುಡಿಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಿದಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕವಿ ಗೀಚೊ ಕೆಲವು ಸಾಲನ್ನೇ ಈ blog ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ Time ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಾಲೆಲ್ಲ ಈ blog ಓತಾಯಿರಿ.

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮಾನಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ

Wednesday, May 28, 2008

ನನ್ನ ಮೈಸೂರು

ಅರಮನೆಯ ಊರೂ ಮೈಸೂರು
ಶ್ರಿಗಂಧದ ಊರೂ ಮೈಸೂರು
ಸಂಸೃತಿಯ ಊರೂ ಮೈಸೂರು
ಶೃಂಗಾರದ ಊರೂ ಮೈಸೂರು
ಸಂಗೀತದ ಊರೂ ಮೈಸೂರು
ಚಾಮಂಡಿಯ ಊರೂ ಮೈಸೂರು
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಊರೂ ಮೈಸೂರು
ಹಸಿರಿನ ಊರೂ ಮೈಸೂರು
ದೆಸರೆಯ ಊರೂ ಮೈಸೂರು
ನನ್ನ ಊರೂ ಮೈಸೂರು
ನನ್ನ ಸೂರು ಮೈಸೂರು
ನನ್ನ್ ಉಸಿರು ಮೈಸೂರು