ನಮಸ್ಕಾರ,
ನನ್ನನ ನಾನೇ ಈ materialized life ನಲ್ಲಿ ಹುಡಿಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಿದಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕವಿ ಗೀಚೊ ಕೆಲವು ಸಾಲನ್ನೇ ಈ blog ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ Time ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಾಲೆಲ್ಲ ಈ blog ಓತಾಯಿರಿ.

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮಾನಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ

Sunday, March 6, 2011

ಒಂದು ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಾಗುವುವಿರುವುದು
ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮನಸುವಿರುವುದು
ಪುಟ್ಟ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ಕನಸುವಿರುವುದು
ನೂರು ಕನಸ ನೆನಸು ಮಾಡೋ
ಒಂದು ಕನಸು ನಮ್ಮದು